Friday, November 9, 2018

పురుష సూక్తము - Purusha Suktam in Telugu With Meanings

పురుషసూక్తము ఆదిదేవుడు మఱియును సృష్టి విధానము గురించి మనకు తెలుపుతున్నది. ఇది ఒక స్తోత్ర కావ్యము లాంటిది.

ఆ పరమపురుషుడు మఱియును సమస్త లోకాలకు మూల పురుషుడైన పరబ్రహ్మము యొక్క ప్రశస్తిని మరియు సృష్టి కార్యము జరిగిన విధానమునును ఇందులో మిక్కిలి విశదముగా వివరించబడినది.

ఆ పరంధాముడు ఏ విధముగా బ్రహ్మాండ మందు ఆవిర్భవించెనో మఱియును ఈ అద్భుతమైన సృష్టి కార్యమును ఏ విధంగా ఒనరించెనో అన్ని సంగతులూ కూడా చక్కని శ్లోకముల ద్వారా పూర్తిగా తెలియబరచు చున్నది.

పురుషసూక్త పఠనము అన్ని గొప్ప పూజలు మఱియును యజ్ఞ సమయములందును యధావిధిగా చేయబడుట మనము ఎప్పుడూ చూస్తుంటాము. దీని పఠనము చేసినచో అన్ని కార్యములు, పూజలు, యజ్ఞములూ కూడా ఏ విధమైన ఆటంకములు, విఘ్నాలు లేకుండా సఫలమగును. అంతే కాక మనకు ఆ పరంధాముని ఆశీస్సులను ప్రసాదించును.పురుష సూక్తము లో రెండు విభాగములు ఉన్నాయి.

మొదటి భాగము సృష్టి రచనా విధానము గురించి తెలుపుతోంది. ఇందులో 18 శ్లోకములు ఉన్నవి.

రెండవ భాగము ఆ పరమపురుషుని మరియు విరాట్పురుషుని యొక్క ఉనికిని, స్వభావములను విశదీకరిస్తోంది. ఇందులో 7 శ్లోకములు ఉన్నాయి. ఏడవది చిన్న శ్లోకము.

పూర్తి పఠనము అయినతరువాత చివరన ఇచ్చిన ఒక శాంతి పాఠము కూడా పఠనము చేయుట సాంప్రదాయము మరియు శుభకరము కూడ.

1. పురుష సూక్తము (మొదటి భాగము)


1. సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సమస్రపాత్ |
స భూమిం విశ్వతో వృత్వా అత్యతిష్ఠ ద్దశాజ్ఞులమ్ ||

(పురుషుడు - అంటే భగవంతుడు లేదా పరమాత్మ - వేయి శిరములు కల్గినవాడు. అనగా ఊహకు మించిన వాడు. అలాగే వేయి  కనులు, వేయి పాదములు కలిగినవాడు. భూమితో కూడిన సమస్త విశ్వమును మించి ఇంకా ఎక్కువ విస్తీర్ణము కలవాడు. అనగా సమస్త విశ్వము కన్నా అధికమైన ఆకారమున్నవాడు. ఇక్కడ తాత్పర్యమేమిటంటే మన కొలతలకు, ఊహకు కూడ మించినవాడు అని.)  

2. పురుష ఏవేదమ్ సర్వమ్ య ద్భూతం యచ్చ భవ్యమ్ |
ఉతామృతత్వ స్యేశానః య దన్నే నాతిరోహతి ||

(ఆ పరమాత్ముడే సమస్త వేదములును మరియు భూత, భవిష్య, వర్తమానములును. ఆయనే అమరత్వానికి అధిపతి మరియును సమస్త ఆహారములకు అధిపతి.)

3. ఏతావా నస్య మహిమా ఆతో జ్యాయాగంశ్చ పూరుషః |
పాదోస్య విశ్వాభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి ||

(ఆయన మహిమ అటువంటిది. ఆయన ఉనికి మన కల్పనకు అతీతమైనది. మనకు కనపడు ఈ సమస్త జీవలోకం అయన ఒక పాదము మాత్రమే. అంటే నాలుగవ భాగము మాత్రమే. మిగతా మూడు భాగాలు కూడ మృత్యువు లేని స్వర్గలోకము.)

4. త్రిపా దూర్ధ్వ ఉదై త్పురుషః పాదో స్యేహాభవాత్పునః |
తతో విష్వ జ్వ్యక్రామత్ సాశనానశనే అభి ||

(ఆయన లోని మూడు భాగములు పైకి వ్యాపించగా ఒక భాగమును మాత్రము క్రిందికి వ్యాపింపచేసెను. ఆ భాగము మరల సమస్త జీవములను జీవము లేని స్థాణువులనూ కూడా ఆక్రమించెను.) 

5. తస్మాద్విరాడజాయత విరాజో అధిపూరుషః |
స జాతో త్యరిచ్యత పశ్చాద్భూమి మధో పురః ||

(అటువంటి ఆయన నుండి విరాట్ పురుషుడు ఉద్భవించెను. విరాట్ పురుషుని నుండి పురుషుడు అనగా జీవుడు ఉద్భవించెను. పిమ్మట ఆ పురుషుడు తనను దేవతలు, మనుష్యులు, వృక్షములుగా ఆ విరాట్ పురుషుని నుండి వేరు చేసుకొనెను. ఆ తర్వాత భూమి, శరీరములు  ఉద్భవించెను.)

6. యత్పురుషేణ హవిషా దేవా యజ్ఞ మతన్వత |
వసన్తో అస్యాసీ దాజ్యమ్ గ్రీష్మ ఇధ్మః శర ద్ధవిః ||

(ఆ పురుషుడి ఉనికితో (ఆయనే కర్తగా భావించి) దేవతలు యజ్ఞము చేసినపుడు వసంతాన్ని ఆజ్యముగా పోసి, గ్రీష్మమునే సమిధలుగా  మంటలు లేపి, శరత్ కాలాన్ని నైవేద్యముగా సమర్పించారు.)

7. సప్తాస్యాసన్ పరిధయః త్రిస్సప్త సమిధః కృతాః |
దేవా యద్యజ్ఞం తన్వానాః అభధ్నన్ పురుషం పశుమ్ ||

(ఆ పురుషుని చుట్టూ ఏడు సరిహద్దులు అనగా భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, అహంకారం, బుద్ధి తత్త్వములతో చుట్టేసి, ఇరువదిఒక్క సమిధలతో ఆ దేవతలు యజ్ఞము చేసారు. యజ్ఞ పశువుగా ఆ పురుషుని బంధించారు.)

8. తం యజ్ఞం బర్హిషి ప్రౌక్షన్ పురుషం జాత మగ్రతః |
తేన దేవా అయజన్త సాధ్యా ఋషయశ్చ యే ||

(ఆ విధముగా మొదట జన్మించిన పురుషుని ఎవరైతే యజ్ఞానికి శ్రేష్టులో సంప్రోక్షించి దేవతలు, సిద్ధిసాధకులు, ఋషులు సృష్టి యజ్ఞమును  జేసిరి.) 

9. తస్మాద్యజ్ఞాత్ సర్వహుతః సంభ్రుతం పృషదాజ్యమ్ |
పశూమ్స్తాన్ శ్చక్రే వాయవ్యాన్ ఆరణ్యాన్ గ్రామ్యాశ్చ యే ||

(పిమ్మట ఆ సృష్టి యజ్ఞము నుండి ఉద్భవించెను పెరుగు, నెయ్యి. ఆ తర్వాత సృష్టించబడినవి యజ్ఞ పశువులు, గాలిలో ఎగిరే పక్షులు, అడవి మృగాలు, గ్రామాలలోని జంతువులు.) 

10. తస్మా ద్యజ్ఞాత్ సర్వహుతః ఋచః సామాని జజ్ఞిరే |
ఛందాగంసి జజ్ఞిరే తస్మాత్ యజు స్తస్మా దజాయత ||

(ఆ సృష్టి యజ్ఞమునుండే ఋగ్వేదము, సామవేదముల మంత్రములు, గాయత్రీ మంత్రము మొదలగు సకల చ్ఛందములు, మరియు యజుర్వేద మంత్రములు కూడ ఉద్భవించెను.)

11. తస్మా దశ్వా అజాయన్త యే కే చోభయా దతః |
గావో హ జజ్ఞిరే తస్మాత్ తస్మా జ్జాతా అజావయః ||

(ఆ యజ్ఞమునుండే అశ్వములు మరియు ఏక దంత వరుస అలాగే రెండు దంత వరుసలు గల్గిన జంతువులూ సృష్టించబడాయి. ఆవులు, మేకలు, గొర్రెలు పుట్టాయి.)

12. యత్పురుషం వ్యదధుః కతిధా వ్యకల్పయన్ |
ముఖం కిమస్య కౌ బాహూ కావూరూ పాదా వుచ్యేతే ||

(ఎప్పుడైతే దేవతలు ఆ మహా పురుషుని సృష్టించారో అప్పుడు ఆయన రూపకల్పనని ఏ విధంగా తీర్చిదిద్దారు? ముఖం ఏ ఆకృతి తీసుకున్నది? చేతులు ఏవి? తొడలు, పాదాలు ఏమిటయ్యాయి?) 

13. బ్రాహ్మణోస్య ముఖమాసీత్ బాహూ రాజన్యః కృతః |
ఊరూ తదస్య యద్వైశ్యః పద్భ్యాగం శూద్రో అజాయత ||

(బ్రాహ్మణులు ముఖమయ్యారు. బాహువులు క్షత్రియులయ్యారు. తొడలనుండి వైశ్యులు అల్లాగే పాదాలనుండి శూద్రులు రూపొందారు.)

14. చంద్రమా మనసో జాతః చక్షోః సూర్యో అజాయత |
ముఖా దింద్రశ్చాగ్నిశ్చ ప్రాణా ద్వాయు రజాయత ||

(మనస్సు నుండి చంద్రుడు పుట్టాడు. కనులనుండి సూర్యుడు, ముఖము నుండి ఇంద్రుడు మరియు అగ్ని ఉద్భవించారు. ప్రాణము అనగా ఊపిరి నుండి వాయువు ఉద్భవించెను.)

15. నాభ్యా ఆసీ దంతరిక్షమ్ శీర్షణో ద్యౌః సమవర్తత |
పధ్భ్యాం భూమి ర్దిశః శ్రోత్రాత్ తథా లోకాన్ అకల్పయన్ ||

(నాభి నుండి అంతరిక్షం అంటే ఆకాశము వచ్చింది. శిరము నుండి స్వర్గలోకము వెలువడెను. పాదములనుండి భూమి, చెవుల నుండి దిక్కులు వచ్చెను. ఈ విధముగా ఆ పురుషుని సంకల్పమాత్రాన సమస్త లోకము వెలువడెను.)

16. వేదాహ మేతం పురుషం మహాన్తమ్ ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తు పారే |
సర్వాణి రూపాణి విచిత్య ధీరః నామానికృత్వా భివదన్ యాదాస్తే ||

(నేను జ్ఞానము పొందాను ఆ పురుషుని గురించి ఎవరైతే మహానుభావుడు, అలాగే సూర్యుని వలె దేదీప్యమానుడు, ఈ కనపడే ప్రకృతికి భిన్నమైనవాడు, మరియు సకల ప్రాణులను సృష్టించి, నామకరణము చేసి, వాటిలో ప్రవేశించి వాటిని నడిపించేవాడు కూడ ఆయనే అని తెలుసుకున్నాను.)

17. ధాతా పురస్తా ద్య ముదాజహార శక్రః ప్రవిద్వాన్ ప్రదిశ శ్చతస్రః |
తమేవం విద్వా నమృత ఇహ భవతి నాన్యః పన్థా ఆయనాయ విద్యతే ||

(బ్రహ్మ దేవుడు ఆ పురుషుని తన సృష్టికి  మూల కారణముగా ఎరిగెను. వేయి కళ్ళు ఉన్న ఇంద్రుడు కూడా ఆ మహాపురుషుని మహిమలను తెలిసికొని నాలు దిక్కులా చాటెను. ఆయన మహిమను తెలుసుకున్నవాడు ఈ జన్మలోనే ముక్తి పొందురని కూడ తెలుసుకున్నారు. ఇంత కన్నా వేరే మార్గము లేదు కూడ.) 

18. యజ్ఞేన యజ్ఞ మయజన్త దేవాః తాని ధర్మాణి ప్రథమా న్యాసన్ |
తేహ నాకం మహిమాన స్సచన్తే యత్ర పూర్వే సాధ్యా స్సంతి దేవాః ||

(ఈ విధముగా దేవతలు మానస యజ్ఞము యొక్క గొప్పతనమును తెలుసు కున్నారు. ఈ యజ్ఞ కర్మలు తక్కిన కర్మల కంటే శ్రేష్ఠమైనవిగా గణించబడినవి. ఏ విధముగా అయితే సాధ్యోపాసకులు పరిపూర్ణ జ్ఞానముతో తిన్నగా వైకుంఠంలో నివసించుతారో అదే విధముగా ఈ శ్రేష్టమైన మానస యజ్ఞ కర్మలను అనుసంధించేవారు కూడా ఆ లోకములోనికి ప్రవేశము పొందుతారు.)

పురుష సూక్తము (రెండవ భాగము)


అద్భ్య సంభూతః పృథివ్యై రసాచ్చ | విశ్వకర్మణః సమవర్తతాధి | 
తస్య త్వష్టా విదధద్రూపమేతి | తత్పురుషస్య విశ్వమా జానమగ్రే || (1)

(జలము మరియు పృథ్వి యొక్క సారము నుండి బ్రహ్మాండము ఉద్భవించెను. అటు పిమ్మట ఆ బ్రహ్మాండము యొక్క సృష్టికర్త మరియు యజమాని అయిన విరాట్ పురుషుడు తన ఉనికిని సకల లోకములలోను నింపుకొనెను.)

వేదాహమేతం పురుషం మహాన్తమ్ | ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ | 
తమేవం విద్వానం అమృత ఇహ భవతి | నాన్య పంథా విద్యతేయనాయ || (2)

పైన ఇవ్వబడిన 16వ శ్లోకము ఈ రెండవ శ్లోకము వేరు వేరు అని గమనించగలరు.

(నేను ఎరిగితిని ఈ పురుషుడు ఎవరైతో సూర్యుని వలె తేజోమయుడై అంధకారమును జయించువాడో. ఇతని సకల జ్ఞానమును ఎరింగినవారు మృత్యువుని ఈ జన్మలోనే జయిస్తారు. అంతకంటే గొప్పదారి వేరే ఏమీ లేదు కూడా మోక్షానికి.)

ప్రజాపతిశ్చరతి గర్భే అంతః | అజాయమానో బహుథా విజాయతే |
తస్య ధీరా పరిజానన్తి యోనిమ్ | మరీచీనాం పదమిచ్ఛంతి వేధసః || (3)

(ఆ పరమ పురుషుడు జన్మించకుండానే ఈ ప్రపంచములో అన్ని విధములుగా వ్యాపించుచున్నాడు. ఈ ఉనికి యొక్క మూలాన్ని జ్ఞానులు పరీక్షించి తెలుసుకుంటున్నారు. ఆ విధంగా మరీచి వంటి గొప్ప జ్ఞానులుగా కాగలుగుతున్నారు.)

యో దేవేభ్య: ఆతపతి | యో దేవానాం పురోహితః |
పూర్వో యో దేవేభ్యో జాత: | నమో రుచాయ బ్రాహ్మయే || (4)

(ఎవరైతే దేవతల యందు ప్రజ్వరిల్లుతూ ఆ దేవతలకు పురోహితునిగా శోభిల్లుతూ దేవతలందరి కంటే ముందుగా ఉనికిలో ప్రవేశించెనో అట్టి ఆ పరమ పురుషునికి నా నమోస్సులు.)

రుచమ్ బ్రాహ్మమ్ జనయంతః | దేవా అగ్రే తదబ్రువన్ |
యస్తు వేవమ్ బ్రాహ్మణో విద్యాత్ | తస్య దేవా అసన్ వశే || (5)

(ఆ పరబ్రహ్మ స్వరూపమును ఎఱిగినవారై దేవతలు మొదట నిలబడి ఆ జ్ఞానమును వ్యాపింపజేసిరి. అల్లాగే ఎవరైతో ఆ జ్ఞానమును తెలిసికొని మసలుకుందురో వారికి దేవతలు తోడుగా ఉండి వ్యవహరించురు.)

హ్రీశ్చతే లక్ష్మిశ్చ పత్నౌ | అహోరాత్రే పార్శ్వౌ |
నక్షత్రాణి రూపమ్ | అశ్వినౌ వ్యాత్తమ్ ||           (6)

(భూదేవి, లక్ష్మీదేవి ఆయనకు భార్యలు. పగలు రేయిలు పార్శ్వములు. ఆయనకు ఆకారము నక్షత్రమండలము. అశ్వినీదేవతలు పెదవులతో కూడిన ముఖము.)

ఇష్టమ్ మనీషాణ | అముమ్ మనీషాణ | సర్వమ్ మనీషాణ || (7)

(ఓ పరమాత్మా మా అభీష్టములు ప్రసాదించండి. ఆనందములు ప్రసాదించండి. సకల సుఖశాంతులు ప్రసాదించండి.)

శాంతి పాఠము

ఓం  తచ్ఛం యోరావృణీమహే | గాతుమ్ యజ్ఞాయ | గాతుమ్ యజ్ఞపతయే | దేవీస్వస్తిరస్తు నః | స్వస్తిర్మానుషేభ్యహ్ |
ఊర్ధ్వం జిగాతు భేషజమ్ | శం నో అస్తు ద్విపదే | శం చతుష్పదే | ఓమ్ శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||

(సమస్త జీవరాశుల కళ్యాణము కొరకై యజ్ఞములు వర్ధిల్లు గాక! యజ్ఞపతి అయిన పరమాత్మ వర్ధిల్లు గాక!
దేవతలు సుఖముగా ఉందురు గాక! మానవులు సుఖమొందు గాక! పుష్కలముగా వర్షములు కురియుగాక!
ద్విపాదములున్న జీవులు కూడ సుఖమొందురు గాక! నాలుగుపాద జీవులు కూడ వర్ధిల్లు గాక! అంతటా సుఖశాంతులు ప్రజ్జ్వరిల్లు గాక!) 

Monday, October 8, 2018

Lakshmi Ashtothram Stotram - Lyrics With Meanings- 108 Names of Lakshmi

Lakshmi Ashtottara Stotram is the lyrical form of 108 names composed for the worship of Goddess Lakshmi.

It is believed that Lord Shiva mentioned these lyrics to Parvati Devi on her own request. She requested Shiva to let her know the greatness of Goddess Lakshmi and the lyrics that can be recited to appease her so that people can get Her blessings.

This post is divided into these sub-sections or headings:

 • Prelude (it is about the talk between Goddess Parvati and Lord Shiva that mentions the greatness of Lakshmi Ashtothram)
 • Salutations or prayer to Lakshmi before starting the ashtothram
 • The hymns containing 108 names of Lakshmi (hymns numbered 1 to 14)
 • Submission or dedication of yourself to Goddess Lakshmi (hymns 15 and 16)
 • Benefits of reciting these hymns (hymns 17 to 21Prelude to the Lakshmi Stotram


DEvyuvAcha: (Goddess Parvati said)


Deva, Deva, Mahadeva trikaalajna maheswara
karunaakara devesha bhaktaanugraha kaaraka
ashtottara shatam lakshmyaa srOtumiccchaami tattvata:

(O Lord, Lord of all Lords, who is well aware of all the three phases of time -the past, present, and the future, who is an abode of kindness, I want to hear the 108 names of Lakshmi with their full essence for the sake of our devotees.)

IshwaruvAcha: (Lord Shiva told)

Before reciting the ashtottara stotram, Lord Shiva narrates the significance and greatness of Lakshmi Ashtottara Stotram to Parvati in these following verses.

Devi, saadhu, mahAbhAgE! mahAbhAgya pradAyakam|
sarvaishwara karam puNyam sarva pApa praNAshanam||

(O Devi, very good, I feel Lucky to do so! It provides great fortune and prosperity, does good to all beings, and  destroys all evils.)

sarva dAridrya shamanam, sravaNAt, bhukti muktidam|
rAjavashya karam divyam guhyAtguhyatamam param||

(It removes all poverty, provides material gifts and liberation only by hearing at it. Provides majestic look, precious life that is both imaginable and unimaginable.)

durlabham sarvadEvAnAm chatushshashti kaLAshpadam|
padmAdeenAm varAmtAnAm nidheenAm nityadAyakam||

(It is inaccessible even to the angels and the masters of 64 arts. Greater than all lotuses, bountiful than all bounties, a more valuable treasure of all the treasures.)

samasta dEva samsEvya maNimAdyasta siddhidam|
kimatra bahunOktEna dEviipratyaksha dAyakam|

(who is served by all the angels, the possessor of all treasures and the supernatural powers known as eight siddhis, by the utterance of which that Goddess reveals herself to you.)

tavapriityAdya vakshyAmi samAhitamanAshruNuh:|
ashtOttara shatasyAsya mahAlakshmiistu dEvatA||

(for your pleasure, kindly listen with your full heart this composition of the 108 names of Mahalakshmi Goddess.)

kliim beezapada mityuktam shaktistu bhuvanEswarii
anganyAsah: karanyAsa: sah: ityAdi prakiirtitah:||

(The Goddes who is the Queen of all universes, who is the Almighty energy that is embodied and referred to in the four seed mantras or sounds of aum- aim, hreem, shreem, kliim- and she is worshipped through body signs, hand signs, and through many ways.)


Prayer To Goddess Lakshmi


Now, Lord Shiva tells about the prayer slokas that are being recited before proceeding to Ashtottara Stotram so as to please the Goddess.

vandE padmakarAm prasanna vadanAm soubhAgyadAm bhAgyadAm|
hastAbhyAm abhayapradAm maNigaNair nAnAvidhair bhooshitAm||

(I pray to Thee, who is lotus-handed, possesses a smiling face, bestows wellness and prosperity, who gestures the protection sign with her hands, and who is adorned with different kinds of jewels.)

bhaktAbhiista phalapradAm harihara brahmAdibhih: sEvitAm|
pArsvE pankaja shankha padma nidibhiryuktAm sadA shaktibhi:||

(you are the bestower of devotees' wishes, yourself being served by Vishnu, Shiva, and Brahma, etc.; holding on your sides the weapon of the Wheel, Conch, Lotus, and other precious things. You are the ever powerful Goddess.)

sarasija nayanE sarOja hastE dhavaLatarAmshuka gandhamAlya sObhE|
bhagavathi harivallabhE manOgjnE tribhuvana bhoota kari praseeda mahyam||

(O lotus-eyed Goddess! lotus-handed and adorned with the garlands of fragrant white flowers; O Supreme Goddess, consort of Vishnu (Hari), who is handsome and pleasant, please bless all the beings of the three worlds forever.)


Now, let us come to the actual slokas of Lakshmi Ashtothram.


Lakshmi Ashtottara Stotram Lyrics


prakritim vikritim vidhyAm sarvabhoota hita pradAm
shraddhAm vibhootim surabhim namAmi paramAtmikAm|| 1

(I pray to Thee who is the embodiment of Natural force, unnatural force, knowledge, protection for all beings, care, incarnation power, fragrance, the supreme soul.)

vAcham padmAlayAm padmAm suchim svAhAm svadhAm sudhAm
dhanyAm hiraNmayiim lakshmiim nityapushtAm vibhAvariim|| 2

(pleasantly talkative, having the lotus as the abode, lotus-resembling, pure, ultimate, self-powered, herself the nectar, blessed one, gold-studded, ever healthy, wealthy)

aditim cha ditim deeptAm vasudhAm vasudhAriNiim
namAmi kamalAm kAntAm kAmAkshiim krodhasambhavAm|| 3

(the limitless One and at the same a limited One, the ever shining light, she is the Earth and at the same time the One who holds the earth, I bow to thee, O Lotus-Like Beautiful One, one with lovely eyes, one who is born again out of anger)

anugraha pradAm buddhi managhAm harivallabhAm
ashOkAm amrutAm deeptAm lOkashOka vinAshiniim|| 4

(bestower of grace, the abode of wisdom, virtuous, possessing Hari as her consort, griefless one, deathless, the abode of light, destructor of worldly sorrows)

namAmi dharma nilayAm karuNAm lOkamAtaram
padmapriyAm padma hastAm padmAkshiim padmasundariim|| 5

(Salutations! O Abode of Righteousness and Kindness, Mother of Universe, One who loves Lotuses, Holds lotus in hand, Lotus-Resembling Eyed, Beautiful like the Lotus)

padmOdbhavAm padmamukhiim padmanAbhapriyAm ramAm
padmamAlAdharAm dEviim padminiim padmagandhiniim|| 6

(One who rose from Padma or Lotus, Lotus-faced, Beloved of Vishnu, O RamAdEvi, One who wears the lotus garland, O Goddess Padmini, Who is Lotus-Scented)

puNyagandhAm suprasannAm prasAdAbhimukhiim prabhAm
namAmi chandravadanAm chandrAm chandrasahOdariim|| 7

(One who emits purity, pleasingly generous, one who loves offerings, O Light, I bow to Thee O Moon-Like-Faced, O Moon-Resembled, Sister of the Moon)

chaturbhujAm chandraroopA mindirA mindushiitalAm
aahlaadajananiim pushtiim shivAm shivakariim satiim|| 8

(O Four-Handed, Moon-Like-Figured, beautiful like blue lotus, pleasingly cool, provider of happiness, well-built, blissful, provider of bliss, virtuous)

vimalAm vishvajananiim pushtim dAridrya nAsiniim
priitipushkariNiim shAntAm shuklamalyAmbarAm shriyam|| 9

(O Blemishless, mother of Universe, abundance, destroyer of poverty, the abode of love, peaceful One, white-garlanded, Goddess of wealth)

bhAskariim bilvanilayAm varArOhAm yashasviniim
vasundharA mudArAngAm hariNiim hEmamAliniim || 10

(O Brilliance, the native of the spiritual Bilva trees, accessible by boons, famous One, holder of the earth, soft-hearted, deer-like bodied, garlanded with gold)

dhanadhAnyakariim siddhim sthraiNasoumya subhapradAm
nripavEshmagatAnandAm varalakshmiim vasupradAm|| 11 

(provider of wealth and food, supernal powers, steadfastness, softness, and welfare provider, One who rejoices in palaces, bestower of gifts, and brilliance provider)

subhAm hiraNyaprAkArAm samudratanayAm jayAm
namAmi mangaLAm dEviim vishnu vakshasthala stithAm|| 12

(auspicious one, dweller amidst golden surroundings, daughter of Ocean, goddess of victory, salutations to auspicious one, Goddess of angels, one who resides in the heart of Vishnu)

vishnupatniim prasannAkshiim nArAyaNa samAshritAm
dAridrya dhvansiniim dEviim sarvOpadrava vAriNiim|| 13

(O Consort of Vishnu, merciful-eyed, dedicated to Narayana, the destructor of poverty, O Devi, remover of all problems)

navadurgAm mahAkALiim brahmavishNu sivAtmikAm
trikAlajnAna sampannAm namAmi bhuvanEswariim|| 14

(O Nine-Formed One; Goddess Mahakali; beloved by Brahma, Vishnu, and Shiva; possessor of the knowledge of past, present, and future; Salutations to Thee, O Goddess of Worlds)

The above 14 hymns are composed of the 108 names of Goddess Lakshmi. Each name qualifies a special power or feature of Her.


Submission to Goddess Lakshmi


The following two hymns of four lines are recited to express your devotion and thereby confirm your submission to her refuge.

Lakshmiim kshiirasamudrarAja tanayAm sriiranga dhAmEswariim
dAsiibhootasamastadEvavanitAm lOkaika deepAmkurAm
sriimanmandakatAkshalabdavibhavat brahmEndragangAdharAm
tvAm trailOkyakutumbiniim sarasijAm vandE mukundapriyAm|| 15 

(O Goddess Lakshmi, daughter of the milky ocean, dweller of Vaikunt (sriranga dhama refers to Vishnu's abode), served by all servants and spirits, thou art the only eternal light for all worlds; who attracts the grace of even Brahma, Indra, and Shiva; I bow to you, O dweller of all three worlds, born from lotus, and beloved by Mukunda, the Vishnu)

mAtarnamAmi kamalE kamalAyatAkshi 
sri vishnu hrutkamalavAsini visvamAta:
kshiirOdajE kamalakOmalagarbha gauri
lakshmii prasiidasatatam namatAm sharaNyE|| 16

(O Mother I bow to Thee, O Lotus-bodied, Lotus-eyed, resides in the heart of Vishnu, mother of the universe, took birth from the milky ocean, in the midst of a soft lotus, O Gouri, Lakshmi! always protect me, I bow to you and submit before you)


Now, we come to the fruits of reciting these hymns or 108 names of Lakshmi.

Benefits of Lakshmi Ashtothram 


trikAlam yO japE dvidvAn shaNmAsam vigitEndriya:
dAridryadhvansanam kritvA sarvamApnOtyayatnata:|| 17

(if wise people recite it three times daily for six months, they will become conquerors of all their senses; others will get rid of poverty and all their sins including those wise people)

dEviinAma sahasrEsu puNya mashtOttaram shatam
yEna shriyamavApnOti kOtijanma daridrata:|| 18

(Out of all those 1000 names of Goddess, these 108 names are the great ones; due to this they become prosperous and get rid of even one crore lives of poverty)

bhriguvArE shatam dhiimAn pathe: vatsaramAtrakam
ashtaiswarya mavApnOti kubEra iva bhootalE|| 19

(chanting the entire hundred names steadfastly for one year can bless you with all the eight treasures of Kubera in this world itself)

daridryamOchanam nAmastothra mambAparam shatam
yEna shriyamavApnOti kotijanma daridrata:|| 20

(you will get rid of poverty by reciting the entire hundred names of Goddess; even those who were poor for the last one crore lives will become rich immediately)

bhuktvAtu vipulAnbhOgA nasyA ssAyujyamApnuyAt
prAta:kAlE pathEnnityam sarvadukhOpashAntayE|| 21

(offering plenteous naivedyams or dishes that are prepared from multiple ingredients and chanting these hymns will provide you relief from all types of worries)


pathanstu chintayE dEviim sarVabharaNabhooshitAm||

While reciting all the above lines concentrate on Goddess adorned with all kinds of jewelry.

Saturday, August 25, 2018

Daily Puja for Evening Worshipers

People who are unable to afford time for performing their daily puja in the morning times can do it in the evening times after returning from their jobs.

The Supreme Being or God knows your problems and weaknesses. So, he may not demand that you should perform your worship only in the morning time or in a particular method.

If you can afford to perform it in the morning time, it is well and good. Because the morning time is best suited as you will be fresh and peaceful. But, modern lifestyles and job culture do not allow many people to devote time during the morning hours. They will be more worried about how to reach the office timely rather than concentrating on God.

So, I thought of suggesting an alternative puja process for such people (on a request from one of my friends) who can perform it in the evening times at their convenience which can further be adjusted or modified according to your own beliefs, needs, and available time.Evening Puja Performance

Puja Materials

Idol of God/Goddess or Photos/Images
Lamp holder (either bronze or steel or any metal)
Oil for lighting the light
Wicks and Matchbox
Flowers (optional)
Incense sticks (Agarbatti) and Camphor

A small Metal Pot and Spoon (preferably copper or silver) filled with water for performing puja.
A plate or wide bowl for dropping water into it as if offering to God or as if washing God's hands and feet.

Naivedyam (any sweet dish cooked for naivedyam or simple rice, or fruits, or Gur/jaggery/mishri).1. Get Ready for Starting Puja

 • Wash your legs, hands, and the face. If you are taking a bath, that's well and good.
 • But change your clothes, in either case, wearing some neat and clean, pure clothes.
 • Clean the puja place and remove the old puja material including the old wicks. 
 • Light the oil lights by adding some new oil and fresh wicks to the lighting lamps (diyas). You may light two wicks in the same lamp holder or light two lights separately in different holders.

2. Starting the Puja

 • Chant the purification sloka of "apavitra..." sprinkling drops of water over your head with your right thumb and all around the worship place with the spoon.
 • You may tell your God that you could not afford time in the morning times and so are doing the puja in the evening times. And, seek his forgiveness and permission to do so.
 • Here is a detailed version of starting any puja. But you need not follow all these procedures. You can simply do the purification mantra and start your puja.

3. Chant Your Prayers and Hymns

 • Perform your puja with some easy-to-recite slokas glorifying your God like Lakshmi Stuti, Vishnu Stuti, Shiva Stuti, Tirupati Balaji Stuti, Sri Rama Stuti, Sri Krishna Stuti, Ganesh lyrics, Hanuman lyrics, etc. You can choose any two or three from above or anything that you like most.
 • You may offer flowers also while doing so or you may decorate the God with the flowers first and, then, begin chanting the worship slokas.
 • Whatever you do, do it with real faith and sincerity.
4. Thereafter, as usual, light the incense sticks and show them to God assuming that God is sniffing the incense with pleasure.

5. Next, show the wick lights to Him/Her with your right hand.

6. Now, it is time to offer some naivedyam (any fruits or home-made food). You can offer even some Gur/Jaggery or the Mishri (rock sugar) as the naivedyam.

7. After Naivedyam, show some water to God in the spoon or with a mango leaf or pan leaf (betel leaf) and drop it in the plate or bowl kept there for that purpose (as if washing their hands and feet). 
Offer water again to drink (show to the God and drop in the plate).

8. Thereafter, light the camphor and recite the mangaLAsAsanam.

Now, the puja is over.
Seek the blessings from God and take/distribute the prasadam.